Erro
Mellora de camiños municipais no Concello de Bande Imprimir

ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de outubro de 2017 adxudicouse o contrato de obras de “mellora de camiños municipais no Concello de Bande”, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 8/2017.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descrición: Mellora de camiños municipais no Concello de Bande.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 51.199,93€ (42.313,99€ e 8.885,94€ de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 20-10-2017.

b) Contratista: Coviastec, S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 51.092,93€ (42.225,56€ e 8.867,37€ de I.V.E.).

d) Prazo de formalización do contrato: 15 días hábiles contados desde o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.

Bande, 24 de outubro de 2017.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.