Erro
Adxudicación de contrato de obras de “Urbanización da travesía da ou-540, en Bande (pp.qq. 39+610 – 39+711)” Imprimir

ANUNCIO NO PERFIL DO CONTRATANTE

ADXUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRAS DE “URBANIZACIÓN DA TRAVESÍA DA OU-540, EN BANDE (PP.QQ. 39+610 – 39+711)”

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 11 de novembro de 2016 adxudicouse o contrato de obras de “Urbanización da travesía da ou-540, en Bande (PP.QQ. 39+610 – 39+711)”, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 9/2016.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición: Urbanización da travesía da OU-540, en Bande (PP.QQ. 39+610 – 39+711).

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Aberto.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 244.483,80€ (202.052,73€ e 42.341,07€ de I.V.E.).

5) Licitadores excluídos do procedemento de adxudicación:

a) Nome: “Petrolam Infraestruturas, S.L.”.

b) Motivo: Oferta incursa en baixa desproporcionada non xustificada axeitadamente.

6) Adxudicación.

a) Data: 11-11-2016.

b) Contratista: Coviastec S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 177.421,94 €(146.629,70€ e 30.792,24€ de I.V.E.).

d) Prazo de formalización do contrato: 8 días hábiles contados desde o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.

Bande, 11 de novembro de 2016.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.