Erro
Subvencións Solicitadas polo Concello de Bande Imprimir
Xoves, 19 Maio 2011

                                    Subvencións Tramitadas / Subvencións Concedidas

Ano 2011

• Orde do 30 de decembro de 2010 da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2011, as axudas para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración das entidades locais. (Consellería de Traballo e Benestar).

 • Orde do 31 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras, para o ano 2011, para a concesión de subvencións para a concesión de subvencións para a realización de actividades de información, orientación e busca de emprego. (Consellería de Traballo e Benestar).

• Orde do 12 de xaneiro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos de Galicia e ás súas entidades públicas con personalidade xurídica propia, para o equipamento e a mellora das instalación e locais utilizados para a realización de actividades culturais. (Consellería de Cultura e Turismo).

• Orde do 31 de decembro de 2010 pola que se anuncian axudas económicas destinadas a subvencionar a realización de infraestruturas de uso público en ámbitos urbanos e rurais, por parte dos concellos de Galicia. (Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza).

• Orde do 10 de febreiro de 2011 pola que se regulan os criterios de repartición e a convocatoria de subvencións das liñas en concorrencia non competitiva e concorrencia competitiva destinadas aos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, do Fondo de Compensación Ambiental. (Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza).

• Orde do 22 de febreiro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a concellos de Galicia, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, para a adecuación e modernización de equipos comerciais, en desenvolvemento do Plan Ágora, agora Recomercia 2010-2013. (Consellería de Innovación e Industria)

• Orde do 7  de marzo de 2011 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o soterramento de infraestruturas eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER). (Consellería de Innovación e Industria)

  Actuacións que poden ser incluidas nos Plans de Zona a realizar polos diferentes Consellos de Zona (en Galicia en total 12, e na provincia de Ourense 3. O ámbito territorial do GDR16 O Vieiro Leboreiro abrangue dous consellos de Zona: “Miño Central” e “Depresións Ourensáns e Terras do Sil”). (Agader).

• Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a organización de actividades deportivas durante o ano 2011. Deputación Provincial de Ourense.

• Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a organización de actividades culturais e recreativas 2011. Diputación Provincial de Ourense.

• Adhesión ó Convenio Marco da Deputación Provincial de Ourense para concellos e mancomunidades para a contratación dun chofer de máquina rozadora durante o ano 2011.  Deputación Provincial de Ourense.

• Orde do 21 de xaneiro de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de Voluntarios de Protección Civil, e se procede a su convocatoria para o ano 2011. (DOG 1 de febreiro de 2011/ Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza).

 Ano 2010

 •Subvencións para a contratación de chóferes de máquinas rozadoras durante o ano 2010, do 1 de xaneiro de 2010 ata o 31 decembro de 2010 (novembro de 2010/ Deputación Provincial de Ourense).

• Resolución do 15 de decembro de 2009 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia, e se anuncia a convocatoria para o ano 2010. (Dog 24 de decembro de 2009. Axencia Galega de Desenvolvemento Rural)

 •Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a organización de actividades deportivas 2010. (BOP 3 de decembro de 2010/ Deputación Provincial de Ourense).

 Orde do 29 de decembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de voluntarios de protección civil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010. (DOG 7 de xaneiro de 2010/ Consellería de Presidencia, Admóns Públicas e Xustiza).

 Resolución do 19 de xaneiro de 2010 pola que se convocan cursos básicos de protección civil. (DOG 26 de xaneiro de 2010/ Academia Galega de Seguridade Pública).

 Resolución do 15 de decembro de 2009 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia e se anuncia a convocatoria para o ano 2010.(DOG do 28 de xaneiro de 2010/AGADER).

 Orde do 19 de febreiro de 2010 pola que se establecen as bases que regulan, para o exercicio do ano 2010, as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria. ( DOG 1 de marzo de 2010/ Consellería de Traballo e Benestar).

Orde do 29 de marzo de 2010 pola que se anuncian axudas económicas destinadas a subvencionar a realización de obras e equipamento para a prestación de servizos municipais nos concellos e nas entidades menores de Galicia. ( DOG  7 de abril de 2010/ Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza).

 Orde do 29 de marzo de 2010 pola que se anuncian axudas económicas destinadas a subvencionar a realización de infraestruturas de uso público en ámbitos urbanos e rurais por parte dos concellos de Galicia. (DOG 7 de abril de 2010/ Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza).

 Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a organización de actividades culturais e recreativas 2010. (BOP 7 de abril de 2010/ Deputación Provincial de Ourense). 

• Orde do 22 de marzo de 2010 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para os concellos de Galicia con menos de 50.000 habitantes e as súas entidades públicas con personalidade xurídica propia, para e realización de actividades culturais, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010. (DOG 9 de abril de 2010/Consellería de Cultura e Turismo).

 Resolución do 20 de abril de 2010 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións ós concellos de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de obras de construción, mellora, acondicionamento e reforma de instalacións e espazos deportivos e pola que se convocan as correspondentes ó año 2010..

• Resolución do 20 de abril de 2010 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións a concellos de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos e pola que se convocan as correspondentes ao ano 2010.

• Orde do 28 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a concellos con destino ao apoio ás festas populares e a outros eventos de contido turístico durante o ano 2010.

 Orde do 29 de marzo de 2010 pola que se anuncian axudas en materia de conservación dos recursos naturais e o fomento de accións para a poboación local para o desenvolvemento sustentable dos espazos declarados como parques naturais na comunidade autónoma de Galicia. Consellería de Medio Rural (Dirección Xeral de Conservación da Natureza). 

• Orde do 25 de xuño de 2010 pola que se regulan a convocatoria de subvencións e os criterios de repartición do Fondo de Compensación Ambiental.

 Solicitude de axuda polo Programa Leader 2007-2013 presentado ante o GDR 16 para a creación dunha sala  multimedia.