• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Adxudicación de contrato "Renovación de instalacións de iluminación exterior en Corvelle"
 
Adxudicación de contrato "Renovación de instalacións de iluminación exterior en Corvelle" PDF Imprimir Correo-e

ANUNCIO NO PERFIL DO CONTRATANTE

ADXUDICACIÓN DE CONTRATO MIXTO DE SUBMINISTRACIÓN E OBRAS

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 25 de outubro de 2016 adxudicouse o contrato mixto de subministración e obras de “renovación de instalacións de iluminación exterior en Corvelle”, de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 14/2016.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: mixto subministración e obras.

b) Descrición: Renovación de instalacións de iluminación exterior en Corvelle.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 35.961,20€ (29.720,00 € e 6.241,20 € de I.V.E.).

5) Adxudicación.

a) Data: 25-10-2016.

b) Contratista: Instalaciones Alfedi S.L.

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 35.816,00€(29.600,00€ e 6.216,00€ de I.V.E.).

d) Prazo de formalización do contrato: 8 días hábiles contados desde o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.

Bande, 26 de outubro de 2016.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.