• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Nota legal
 
Nota legal
Aviso legal

O Concello de Bande ofrece esta web para facilitar o acceso público á información da que dispón.

O Concello de Bande ten como obxectivos do web www.concellobande.com (www.concellobande.com) suministrar información os cidadáns dun xeito útil, claro, comprensible, concreto e axeitado,  respondendo aos criterios que unha administración pública ten adquiridos cos seus cidadáns. O Concello de Bande desenrolará os esforzos precisos para evitar erros e, no su caso, reparalos ou actualizalos o antes posible, non podendo garantir a súa inexistencia nin que o contido da  información se atope permanentemente actualizado.

O Concello de Bande poderá efectuar, en calquer momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións sobre a información contida no seu web ou na súa configuración ou presentación.

O acceso á Web, así como a utilización que poida facerse da información que contén, son da exclusiva responsabilidade do usuario. O Concello de Bande non se responsabilizará de ninguna consecuencia, dano ou prexuizo que puideran derivarse deste acceso ou uso de información, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

A información proporcionada a través deste web tén carácter meramente orientativo e en ningún caso poderá ser vinculante para a resolución dos procedimentos administrativos, que se atoparán  suxetos exclusivamente á normativa que lles sexa de aplicación, e que oficialmente son facilitados polos órganos administrativos do Concello de Bande.

Na web incluíronse ligazóns a páxinas de sitios web de terceiros (“links”) que se consideraron de interés para os usuarios. Nembargantes, o Concello de Bande non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contidos dos enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.

Os dereitos de propiedade intelectual deste web, o seu deseño gráfico e a información que contén, son de titularidade do Concello de Bande, a non ser que se indique unha titularidade diferente. A reproducción, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras, a non ser que sexa para uso persoal e privado, constitúe unha infracción dos dereitoos de propiedade intelectual do Concello de Bande ou daquel que sexa titular, e que poden dar lugar ó exercicio das accións que legalmente correspondan e, se procede, ás responsabilidades que de dito exercicio se deriven.

Política de privacidade 

O tratamento dos datos de carácter personal que se realice a través deste web estrán suxeitos ó establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal e demáis normativa de aplicación. Os datos que se poidan recoller trasladaránse informáticamente ou arquivaránse co consentimiento do ciudadán, quén tén dereito de rectificación, modificación, a decidir quén pode ter os sus datos, para qué os emprega, solicitar que os mesmos sexan exactos e que se empreguen para a fin que se recollen, coas excepciones contempladas na lexislación vigente.

 A solicitude de datos que o web do Concello de Bande lle fai actualmente concrétase en:

  • Solicitarlle exclusivamente os datos estrictamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servicios do web, formularios de contacto, etc. que non almacenan información en base de datos, e que se solicitan a efectos de verificar a súa identidade e poder así ofrecerlle unha resposta axeitada.

  • Obter automáticamente a mínima información técnica imprescindible para darlle un bo servicio. Cando se conecta, analizamos exclusivamente o tipo de navegador que está empregando (Internet Explorer, Netscape, Mozilla etc.) e a súa versión co obxectivo de seleccionar a folla de estilo más axeitada e que a visualización do web sexa correcta, así como o idioma e o xogo de caracteres do seu navegador con mesmo motivo.

  • Emprego automático de "cookies" de visita co obxecto exclusivamente estatístico (en concreto, coñecer o número de "visitantes únicos" que tén o noso web), e que no almacenan máis información que un número xerado aleatoriamente.


Se o usuario de www.concellobande.com non desexa aceptar a grabación da "cookie" no seu ordenador, poderá navegar polo web sen nengún tipo de restricción.

Recomendacións de acceso

Procurase que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e dos navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesible para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

Recoméndase empregar navegadores de versión recente tales como Netscape Navigator, Mozilla e derivados (Firefox), Opera, Internet Explorer, etc.

En equipos de sobremesa de uso común recoméndase a utilización de resolucións de pantalla mínimas de 800 x 600.

Servizo

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

Reprodución

A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.