• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Venda mediante procedemento aberto de veículos
 
Venda mediante procedemento aberto de veículos PDF Imprimir Correo-e

ANUNCIO

O Concello de Bande iniciou expediente de venda mediante procedemento aberto, dos vehículos municipais que a continuación se detallan:

- Vehículo marca “Open Combo C Van” matrícula 2627 DRX. Prezo base: 2.200€.

- Vehículo marca “Kia Sorento 2.5 D 140CV” matrícula 9239 DPS. Prezo base: 4.800€.

Tódolos interesados en realizala adquisición poderán presentar oferta no prazo de 20 días hábiles, contados dende o seguinte ao da exposición deste edicto.

O prezo mínimo a ofertar será o establecido como prezo base, incrementándose á alza.

O licitador que oferte o prezo mais alto será o adxudicatario.

As ofertas presentaranse conforme ao modelo seguinte:

ANEXO I

D./Dª…………………………………………………………………………..., con domicilio en…………………………………………………………………………, NIF nº……………………………………………., no nome propio ( ou na representación de………………………………………………………….., segundo acredita con……………………………………………..), informado/a do expediente e condicións para venda do vehículo municipal marca……………………….matrícula………………………………… ofrece o prezo de……………………….,(IVE incluído) , para a súa adquisición.

Bande ……….de…………………..de 2016

O interesado

Asdo.

Bande, 05 de xaneiro de 2016.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.

 

Descarga do anexo