• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Listas definitivas para as bolsas de emprego no Concello de Bande
 
Listas definitivas para as bolsas de emprego no Concello de Bande PDF Imprimir Correo-e

Descarga en formato PDF

DECRETO DA ALCALDÍA

En relación co expediente administrativo relativo ao proceso selectivo, mediante concurso, iniciado por este concello para a formación dunha bolsa de emprego para as prazas de:

· 6 prazas de auxiliares de axuda no fogar de persoal laboral temporal, 75% da xornada laboral.

· 1 Auxiliar Administrativo de persoal laboral temporal a xornada completa

· 1 Limpador/a de Instalacións Municipais de persoal laboral temporal a media xornada.

· 1 Monitor Deportivo de persoal laboral temporal a xornada completa.

· 1 Peón de oficios varios de persoal laboral temporal a xornada completa

Cuxa convocatoria foi publicada no BOP Nº 136 de data 16 de xuño de 2015 e no taboleiro de anuncios municipal.

Rematado o prazo de admisión de solicitudes o día 23 de xuño de 2015, con data 9 de setembro de 2015, publicouse a lista provisional de admitidos e excluídos.

Durante o prazo de exposición ao público presentouse unha reclamación pola aspirante Dª Celina Rodríguez Novoa, que presentou a solicitude para a praza de auxiliar administrativo figurando na lista provisional que tiña que realizar a proba de galego, cando en realidade xunto coa solicitude achegou documentación acreditativa de estar en posesión do título de galego Celga 3 que a exime da realización da proba de galego.

Consonte co disposto no artigo 9 apartado 5 das bases que rexerán a creación dunha bolsa de emprego do Concello de Bande, no uso das atribucións que teño conferidas, pola lexislación vixente resolvo:

1º) Admitir a reclamación presentada por Dª Celina Rodríguez Novoa, eximíndoa da realización da proba de galego por canto xunto coa solicitude presentou documentación acreditativa de estar en posesión do titulo de Celga 3 que a exime da realización da dita proba.

2º) Declarar admitidos definitivamente aos seguintes aspirantes para AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

Helena María Ferreira dos Santos

45.159.851-H

NO

Luz Divina Lains Rodríguez

77.417.633-R

SI

Josefa Rodríguez Cota

46.741.009-M

SI

María del Carmen Álvarez Vidal

76.713.722-M

SI

Estrella Iglesias Gulín

44.485.923-J

SI

Isaura Martínez Santos

34.962.831-W

SI

Ramona González Nieves

76.703.435-E

NO

Begoña Rodríguez Domínguez

44.456.800-P

NO

3º) Declarar admitidos e excluídos definitivamente aos seguintes aspirantes para AUXILIAR - ADMINISTRATIVO.:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

Luz Divina Lains Rodríguez

77.417.633-R

SI

Ana Canal Fraga

44.485.493-C

NO

María José Suárez Valle

76.708.393-N

NO

Guillermo de Andrés Iglesias

44.451.060-H

NO

Serafín Folgar Mariño

76.814.136-R

NO

María Cristina Vázquez Vázquez

76.747.954-J

NO

Mónica González Álvarez

44.462.991-N

NO

María del Carmen Nogueiras Campos

76.727.013-W

NO

María Montserrat Vázquez Rodríguez

44.447.170-S

NO

Ignacio Fra Martínez

33.995.108-G

NO

María del Carmen Fernández Rivero

76.747.887-S

NO

Patrica Gallego Avilés

34.893.407-S

NO

Jorge Elias González Gómez

44.495.321-G

NO

Celina Rodríguez Novoa

44.458.994-V

NO

Natalia Miguez Castro

39.451.384-J

NO

Mónica Pérez Vázquez

44.451.781-A

NO

Flavia Campos Lages

44.083.687-R

NO

B) Lista de excluídos.

NOME E APELIDOS

DNI

MOTIVO

Jorge Álvarez Fernández

36.106.143-F

Presentar a solicitude fóra de prazo

3º) Declarar admitidos e excluídos definitivamente aos seguintes aspirantes para LIMPADOR/A DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

Luz Divina Lains Rodríguez

77.417.633-R

SI

Guillermo de Andrés Iglesias

44.451.060-H

No

María José Suárez Valle

76.708.393-N

No

María del Carmen Nogueiras Campos

76.727.013-W

No

Gumersinda Domínguez Quintas

76.726.878-M

SI

Jorge Elias González Gómez

44.495.321-G

No

B) Lista de excluídos.

NOME E APELIDOS

DNI

MOTIVO

Dolores Álvarez Pérez

-

Non presentar o D.N.I.

4º) Declarar admitidos e excluídos definitivamente aos seguintes aspirantes para MONIDOR - DEPORTIVO:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

Ana Canal Fraga

44.485.493-C

NO

5º) Declarar admitidos e excluídos definitivamente aos seguintes aspirantes para PEÓN DE OFICIOS VARIOS:

A) Lista de admitidos.

NOME E APELIDOS

DNI

Exercicio de Galego

María José Suárez Valle

76.708.393-N

NO

José Luís Guerra Blanco

34.913.697-L

NO

Jorge Elias González Gómez

44.495.321-G

NO

Marcos Rodríguez Nieto

44.488.718-W

SI

Julio José González Feijoo

44.498.621-S

SI

B) Lista de excluídos.

NOME E APELIDOS

DNI

MOTIVO

Rafael Antón Martínez

44.445.406-E

Por non presentar a titulación esixida

Candido Pérez Quintas

34.965.280-J

Por non presentar a titulación esixida

6º) O tribunal que xulgará as probas selectivas será o seguinte:

A) Para a provisión de posto de traballo de AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª. María Angela Garrido Movilla, xefa do Negociado de Administración e Control.

Vogais:

- Dª. Susana Viso Touza, asistente social de apoio a entidades locais.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Sección de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño.

Secretaria:

- Dª. María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do negociado de Procesos Selectivos.

Vogais:

- D. Esteban Fernández Álvarez, Técnico Asesor da Área de Benestar.

B) Para a provisión de posto de traballo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª. María Angela Garrido Movilla, xefa do Negociado de Administración e Control.

Vogais:

- D. Alberto González Cruz, xefe do Negociado de Expropiacións.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Sección de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño.

Secretaria:

- Dª María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do negociado de Procesos Selectivos.

Vogais:

- Dª. Paula Rodríguez Yáñez, auxiliar de Xestión Tributaria.

C) Para a provisión de posto de traballo de LIMPADOR DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª. María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do Negociado de Procesos Selectivos.

Vogais:

- D. José Domarco Piñeiro, rexente Pazo dos Deportes.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Esteban Fernández Álvarez, Técnico Asesor da Area de Benestar

Secretaria:

- Dª. Paula Rodríguez Yáñez, auxiliar de Xestión Tributaria.

Vogais:

- D. José Antonio Salgado Cid, rexente Pazo Provincial.

D) Para a provisión de posto de traballo de MONITOR - DEPORTIVO:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do Negociado de Procesos Selectivos.

Vogais:

- D. Ángel Cid Manzano, xefe do Servizo de Deportes.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Sección de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño.

Secretaria:

- Dª. Paula Rodríguez Yáñez, auxiliar de Xestión Tributaria.

Vogais:

- D. José Domarco Piñeiro, rexente do Pazo dos Deportes.

E) Para a provisión de posto de traballo de PEÓN DE OFICIOS VARIOS:

Tribunal titular:

Presidente:

- D. Manuel Valentín Pérez Nieto, Adxunto ó Xefe de Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior.

Secretaria:

- Dª María Angela Garrido Movilla, xefa do Negociado de Administración e Control.

Vogais:

- D. Manuel Ángel Rodríguez Rodríguez, xefe do Servizo de Medio Rural.

Tribunal suplente:

Presidente:

- D. Carlos Castiñeiras Rois, xefe da Sección de Formación, Calidade e Avaliación do Desempeño.

Secretaria:

- D. María Rosario Fernández Gómez, auxiliar do Negociado de Procesos selectivos.

Vogais:

- Dª. Eva María Barrio López, xefa do Negociado de Zonas Verdes.

7ª) Convocar a tódolos aspirantes admitidos para a realización da entrevista curricular, e no seu caso, á realización da proba de galego na 2ª planta da casa do Concello de Bande”, para as seguintes datas e para as prazas que se indican:

1º) Prazas de auxiliares de axuda no fogar e atención a dependentes: día 28 de setembro de 2015 ás 10:00 horas.

2º) Limpadores de dependencias municipais: 30 de setembro de 2015 ás 10:00 horas.

3º) Monitor deportivo: 30 de setembro ás 11:30 horas.

4º) Peóns para área de servizos públicos básicos: 1 de outubro de 2015 ás 10:00 horas.

5º) Auxiliar administrativo: 8 de outubro de 2015 ás 10:00 horas.

Os membros do tribunal deberán absterse cando concorran as circunstancias do artigo 28 da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, e os aspirantes poden exerce-lo dereito de recusación na forma prevista no artigo 29 da mesma lei.

Bande a 21 de setembro de 2015

Ante min

O Alcalde O Secretario

Asdo.: Jose Antonio Armada Pérez Asdo.: José Luís Feijoo Feijoo.