• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Formalización do contrato de servizos para "Mellora de captación das augas termais de Bande. Sondaxes preliminares e traballos complemetnarios".
 
Formalización do contrato de servizos para "Mellora de captación das augas termais de Bande. Sondaxes preliminares e traballos complemetnarios". PDF Imprimir Correo-e

ANUNCIO NO PERFIL DO CONTRATANTE

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE SERVIZOS

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 12 de decembro de 2014 acordouse a adxudicación do contrato de servizos para “Mellora da captación das augas termais de Bande. Sondaxes preliminares e traballos complementarios”, de conformidade co establecido no artigo 154 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a formalización do contrato no perfil de contratante.

1) Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 7/2014.

2) Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: Servizos.

b) Descrición: “Mellora da captación das augas termas de Bande. Sondaxes preliminares e traballos complementarios”.

3) Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4) Prezo do contrato.

a) Prezo: 41.055,30€ (33.930€ e 7.125,30 de I.V.E.)

5) Adxudicación.

a) Data: 12-12-2014.

b) Contratista: “Geotecnia y Cimientos, S.A.”

c) Nacionalidade: Española.

b) Importe de adxudicación: 33.719,91€ (27.867,69€ e 5.852,22 de I.V.E.).

d) Data de formalización do contrato en documento administrativo: 19 de decembro de 2014.

Bande, 20 de xaneiro de 2015.

O Alcalde

Asdo.: José Antonio Armada Pérez.