• Galician (Galego)
  • Español (spanish formal Internacional)
 
   Inicio Centro de atención cidadá Perfil do contratante Adxudicación de contrato de obra
 
Adxudicación de contrato de obra PDF Imprimir Correo-e

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 8 de novembro de 2013 aprobouse a adxudicación do contrato de obras de "Soterramento de liñas de distribución de alumeado público na rúa acceso ó grupo escolar", de conformidade co establecido no artigo 151 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, publícase a adxudicación no perfil de contratante.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Bande.

b) Número de expediente: 3/2013.

2. Obxecto de contrato.

a) Tipo de contrato: obras.

b) Descrición: "Soterramento de liñas de distribución de alumeado público na rúa acceso ó grupo escolar".

3. Tramitación, procedemento.

a) Tramitación: Urxente.

b) Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade.

4. Prezo do contrato.

a) Prezo: 109.836,55€ (90.774,00€ e  19.062,55€ de I.V.E).

5. Adxudicación.

a) Data: 08-11-2013.

b) Contratista: "Construcciones Benigno Álvarez, S.L.".

c) Nacionalidade: Española.

d) Importe da adxudicación: 109.836,55€ (90.774,00€ e  19.062,55€ de I.V.E).

e) Prazo de formalización do contrato: 7 días hábiles contados desde o seguinte ó da recepción da notificación de adxudicación.

Bande, 8  de novembro de 2013.

O Alcalde

 

 

Asdo. José Antonio Armada Pérez